Home / Torah Readings

For Shabbat – April 21st, 2018

Iyar 6, 5778

Acharei Mot “After the death”

Torah (Torah Blessings)

  • Leviticus 16:1-18:30
  Haftarah
  • Amos 9:7-15

B’rit Chadashah

  • Luke 2:1-52

K’doshim “Holy ones”

Torah (Torah Blessings)

  • Leviticus 19:1-20:27
  Haftarah
  • Ezekiel 20:2-20
  • Ezekiel 22:1-19

B’rit Chadashah

  • Luke 3:1-4:44

Shabbat Machar Chodesh

“Shabbat of tomorrow’s moon”

April 16th, 2018 – Iyar 1, 5778

Chodesh Tov!

Sunday, April 15th, at sundown begins the month of Iyar!

 Haftarah

  • 2 Samuel 20:18-42

 

Torah Scroll